معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی - سایت معاونت آموزشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی: دکتر داوود مظاهری تهرانی
دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 13-43242411 (86) 98+
داخلی: 2402
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
پست الکترونیک: -

وظایف

اهم وظايف معاونت آموزشي دانشگاه، اداره كليه امور آموزشي دانشگاه، اجراي سياست هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي، نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي، تدوين و اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي مورد نياز داخلي، گسترش كيفي و كمي فعاليت هاي آموزشي دانشگاه با توجه به برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه، تدوين ، به روز رساني و اجراي برنامه جامع آموزشي دانشگاه، نظارت برحسن اجراي وظايف و فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها و مراكز آموزشي دانشگاه جهت ايجاد هماهنگي، ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف، اجراي دوره هاي آموزشي تخصصي كوتاه مدت براي متقاضيان خارج از دانشگاه مي باشد.