اطلاعات تماس - سایت معاونت آموزشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
 • نشاني

  مرکزی، محلات، کیلومتر یک جاده خمین، مرکز آموزش عالی محلات
  صندوق پستي: 3781151958
  تلفن: 43242421 , 13-43242411 (86) 98+
  دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
 • رياست


  تلفن: 13-43242411 (86) 98+
  دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
  پست الکترونیک: -
  صفحه وب: رياست دانشگاه
 • معاونت آموزشي، دانشجویی و فرهنگی


  تلفن: 13-43242411 (86) 98+
  دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
  داخلی: 2402
  صفحه وب: معاونت آموزشي
 • معاونت اداري و مالي


  تلفن: 13-43242411 (86) 98+
  دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
  داخلی: 2450
  صفحه وب: معاونت اداري و مالي
 • امور مالی


  تلفن: 13-43242411 (86) 98+
  داخلی: 2412
  پست الکترونیک: -
  صفحه وب: -
 • امور اداری


  تلفن: 13-43242411 (86) 98+
  داخلی: 2452
  پست الکترونیک: -
  صفحه وب: -
 • امور دانشجويي


  تلفن: 13-43242411 (86) 98+
  داخلی: 2413
  پست الکترونیک: -
  صفحه وب: امور دانشجويي
 • امور فرهنگي


  تلفن: 13-43242411 (86) 98+
  داخلی: 2424
  پست الکترونیک: -
  صفحه وب: امور فرهنگي
 • امور آموزشی و پژوهشي


  تلفن: 13-43242411 (86) 98+
  دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
  داخلی: 2411
  صفحه وب: امور پژوهشي
 • مرکز فناوری اطلاعات


  تلفن: 13-43242411 (86) 98+
  داخلی: 2404
  پست الکترونیک: it[at]mahallat.ac.ir
  صفحه وب: مرکز فناوری اطلاعات
 • اداره حراست


  تلفکس: 13-43242411 (86) 98+
  پست الکترونیک: herasat[at]mahallat.ac.ir
  صفحه وب: اداره حراست
 • روابط عمومي


  تلفن: 13-43242411 (86) 98+
  دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
  پست الکترونیک: info[at]mahallat.ac.ir
  صفحه وب: روابط عمومی